IIT-JEE 1999 Results

JEE

Sl Name IIT-JEE Rank
1 Ragesh J 80
2 Vibhanshu Abhishek 85
3 Abhishek Ranjan 91
4 Amitava Biswas 118
5 Biswanath Panda 173
6 Ratan Gupta 203
7 Rohit Ramana 308
8 Venkat Ramana Rao C 324
9 Vishal Arora 494
10 Brajesh Singh 530
11 Dhiman Gupta 574
12 Biswajit Banerjee 656
13 Saurabh Ranjan 672
14 Amit Kr 687
15 Murari Sinha 699
16 Ashish Sinha 734
17 Sumit Basu 738
18 Prabhat Kumar 791
19 Nikhil Jha 912
20 Gowri Krishnamurthy 1074
21 Partha Sarathy M 1142
22 Srijit Sengupta 1385
23 Jogesh Chopra 1409
24 Amit Kumar 1472
25 Amit Samanta 1535
26 Ravi Kumar 1566
27 S S Abhishek 1595
28 Inderjeet Pal 1631
29 Ravi Mohan Prasad 1654
30 Rajiv Roy 1749
31 Ritesh Dwivedy 1911
32 Arindam Dutta 1914
33 Gokul Poduval 1918
34 Jitendra Kumar 1942
35 T P Pramod 1969
36 Sandeep Agarwal 2034
37 Prashant Srivastava 2098
38 Bornika Ghosh 2151
39 S Srinivas 2266
40 Ashish Singh 2391
41 Jyoti Kumar 2530
42 Mayuri 2536
43 Uma Shankar 2694
44 Rohit Singh 2699
45 Pushkar Kumar 2876
46 Prashant Dheeraj 3088
47 Kr Mayank 3190

Next IIT-JEE 1998 Results

Prerna Classes