IIT-JEE 1996 Results

JEE

Sl Name IIT-JEE Rank
1 Ashish Kashyap 45
2 Soumyadeep Paul 71
3 Nikhil Tripathy 185
4 Debabrata Bagchi 293
5 Sridhar Kadambala 343
6 Abhay Singh 353
7 Satrajit Pal 406
8 Trishit Mazumder 500
9 Subashini K 503
10 Vipul Kumar LFS 519
11 Samresh Kumar 556
12 K V S K Narayan 679
13 Vivek Chauhan 708
14 Piyush Priyadarshi 808
15 Nishant Srivastava 872
16 Sidhartha Shankar 875
17 Suvrath Mahadevan 994
18 Navin Srivastava 999
19 Kaushik Sinha 1025
20 Monal Chand 1162
21 Trajat Tikoo 1163
22 Ramesh Jha 1194
23 Ritesh Seal 1250
24 Biswanath Chakravorty 1379

Next IIT-JEE 1995 Results

Prerna Classes